ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

zákonnost – korektnost - transparentnost

 1. Správce osobních údajů
  1. Správce osobních údajů, Verbascum Imago, s.r.o. IČ: 25127641, se sídlem Černá 1692/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze pod sp. zn. C 341000, (dále jen „ správce “), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Správce je společností, která svým klientům poskytuje služby, jejichž podstatou je zajistit (a obstarat) laboratorní vyšetření jejich biologických vzorků, resp. vzorků jejich zaměstnanců nebo jiných s nimi spolupracujících osob, kteří mají zájem o otestování svého zdravotního stavu, a to zejména na infekci způsobenou virem SARS-CoV-2 (dále jen „ Testování “).
  3. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ nařízení GDPR “). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou vymezeny dále.
  4. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.covix.cz (dále jen „ internetové stránky “) a prostřednictvím online aplikací společnosti Verbascum Imago, s.r.o. (dále jen „ Aplikace “).
  5. Tyto zásady obsahují informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k osobním údajům bude mít přístup a jaká má subjekt údajů práva . Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
 2. Zpracovávané údaje
  1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje na základě konkrétního právního pro jejich zpracování následovně:
  2. Zpracované údaje Právní základ zpracování osobních údajů
   1 Identifikační údaje Plnění smluvního vztahu, oprávněný zájem, právní povinnost
   jméno, příjmení
   datum narození
   rodné číslo Souhlas
   číslo pojištěnce, není-li tímto číslem rodné číslo (zpracováváme v případě testování na žádanku)
   2 Kontaktní údaje Plnění smluvního vztahu, oprávněný zájem, právní povinnost
   telefon
   e-mail
   adresa trvalého bydliště
   3 Údaje o zdravotním stavu Souhlas
   údaje o výsledku Testování
   4 Další osobní údaje
   místo narození (v případě, že po nás požadujete potvrzení pro vycestování) Právní povinnost, plnění smluvního vztahu
   číslo cestovního dokladu (v případě, že po nás požadujete potvrzení pro vycestování) Právní povinnost, plnění smluvního vztahu
   Údaje ze vzájemné komunikace Oprávněný zájem
  3. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
   1. Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky / registrace k zajištění Testování, plnění smlouvy, jejímž předmětem je Testování, možnost užití Aplikace, prostřednictvím které bude výsledek zprostředkován.
   2. Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; zkvalitňování našich služeb; přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím klientům); předávání osobních údajů v rámci spolupráce s našimi smluvními partnery (laboratořemi), kteří zajišťují Vaše Testování nebo Testování Vašich pracovníků a které bez těchto údajů nemohou Váš požadavek zpracovat; zajištění bezpečnosti sítě a informací; vyřizování Vašich dotazů a / nebo požadavků.
   3. Právní povinnost znamená: zejména plnění našich účetních a daňových, případně archivačních povinností. Dále potom ve smyslu
   4. Souhlas znamená: ke zpracování osobních údajů, konkrétně údajů o Vašem zdravotním stavu (výsledek Testování, příp. včetně zaslání lékařského potvrzení o tomto výsledku) nám poskytujete proto, abychom mohli zajistit Testování u našeho smluvního partnera - laboratoře, včetně evidování a předání výsledku Testování.

    Bez tohoto souhlasu bohužel nejsme schopni Vám poskytnout kompletní služby, protože bychom k tomu nebyli oprávněni. Udělením souhlasu nám dáváte oprávnění předat Vám prostřednictvím Aplikace (nebo jiným vhodným zákonným způsobem) údaj o výsledku testu, resp. lékařské potvrzení o tomto výsledku pro různé účely.
 3. Doba zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. Pokud si zarezervujete pouze termín odběru vzorku k otestování a na tento odběr se nedostavíte, aniž nás požádáte včas o přesun tohoto termínu, tak v takovém případě Vaše osobní údaje s výjimkou Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a platebních údajů zlikvidujeme během následujícího pracovního dne; Vaše zbylé tj. nesmazané údaje následně uchováváme standardně po dobu trvání promlčecích lhůt. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně i prostřednictvím našich zaměstnanců nebo smluvních partnerů. Nepoužíváme Vaše osobní údaje k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování (viz čl. 22 odst. 2 GDPR).
 4. Práva subjektu údajů
  1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
   2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
   3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
   5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
   6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
   7. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:
   1. Našim smluvním partnerům, zajišťujícím běžné fungování společnosti nebo laboratořím, realizujícím laboratorní vyšetření.
   2. Externí účetní firma, které však předáváme osobní údaje pouze v rozsahu základních identifikačních údajů.
   3. Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají obecně závazné právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.
  2. Se všemi subjekty, kterým osobní údaje předáváme nebo se kterými tyto údaje sdílíme, máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů zejména za účelem zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.
 6. Předávání do třetích zemí
  1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 7. Pověřenec osobních údajů
  1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.covix.cz nebo prostřednictvím e-mailu na admin@covix.cz.
  2. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoli jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:
   e-mailem: admin@covix.cz

   Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.